Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Những câu chào hỏi thông thường trong cuộc sống hằng ngày trong tiếng Pháp


những câu chào hỏi thông thường trong cuộc sống hằng ngày bạn phải biết : 
Hello = Bonjour ! Xin chào 
Hi (plus informel) = Salut ! Chào thân mật hơn
Good morning = Bonjour (le matin) chào buổi sáng 
Good afternoon = Bonjour (l’après-midi) chào buổi trưa 
Good evening = Bonsoir chào buổi tối 
Goodbye = Au revoir Tạm biệt 
How are you ? = Comment allez vous/ vas-tu ? Bạn khoẻ chứ 
« I am fine, thank you » 
Biểu tượng cảm xúc smile
 Je vais bien, merci). Tôi khoẻ, cám ơn bạn 
« Nice to meet you » (=Ravi de faire votre connaissance). Rất vui được gặp bạn 
What is your name ? = Comment t’appelles tu/appelez vous ? Tên bạn là gì
My name is Vĩnh = Je m’appelle Vĩnh Tên tôi là vĩnh 
I AM 22 years old = J’ai 22 ans
Tôi 22 tuổi rồi 
What nationality are you ? = De quelle nationalité es-tu ? Quốc tịch của bạn là gì 
I am French/american = Je suis français/américain. 
Where are you from ? = D’où est-ce que vous êtes ?
What country are you from ? = De quel pays viens-tu ?
I am from France = Je viens de France.
I was born in Paris = Je suis né à Paris.
I live in the city/countryside = J’habite en ville/à la campagneHỌC GIA SƯ TIẾNG PHÁP TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB: www.giasutiengphap.net       

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Yahoo:muot0575
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.