Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Belle citation du jour

Belle citation du jour:
Lời hay, ý đep mỗi ngày:

"La vie nous apprend à bien faire usage de notre temps; Le temps nous apprend la valeur de la vie"

'' Cuộc sống dạy cho chúng ta cách sử dụng thời gian, thời gian lại cho ta hiểu giá trị của cuộc sống"

1. Apprendre qqch à qqn: dạy cho ai cái gì/ de faire qqch: dạy ai làm gì

2. Faire usage de qqch = se servir de qqch, utiliser qqch: sử dụng cái gì

3. la valeur : giá trị => valoriser qqch: làm cho có giá trị

'' Plus je vieillis, moins j'écoute ce que les gens disent et plus je regarde ce qu'ils font.''

'' Càng trưởng thành, tôi càng ít nghe những gì người ta nói và nhìn nhiều hơn vào những gì họ làm''

Ở câu này, chúng ta gặp cấu trúc: Plus....plus, plus...moins

Vd: Plus l'hiver s'approche, plus la nuit tombe vite.
Mùa đông càng tới gần thì trời càng mau tối

+ Plus tu regardes la télé, moins tu as le temps pour lire.
Con càng xem phim nhiều thì sẽ ít thời gian để đọc sách.'' Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne."

'' Em không biết con đường của em sẽ đi về đâu, nhưng em sẽ đi nhanh hơn nếu tay em nắm lấy tay anh."

=> Voca:
+ Serrer la main de qqn: nắm lấy tay ai
=> Se serrer la main: băt tay nhau ( khi chào hỏi)

Ex: Ils se sont serré la main pour se saluer. Họ bắt tay để chào nhau.


'' Laisse tes rêves être plus grands que tes peurs et tes actions être plus fortes que tes paroles."

" Hãy để cho những ước mơ của bạn chiến thắng nỗi sợ hãi và hành động của bạn mạnh mẽ hơn là lời nói."

 Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.