Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Apprendre le français par les phrases françaises-anglaisesApprendre le français par les phrases françaises-anglaises

Học tiếng Pháp qua các cặp câu song ngữ

1. À / to,at,in: ở/tại

Ils restent à l'école le plus longtemps possible./ They remain at school as long as possible.

Họ ở lại trường lâu nhất có thể

2. Être/to be, being: là, bị...

Tout le monde veut être beau./Everybody wants to be beautiful.

Mọi người đều muốn mình đẹp.

3. Avoir/ to have: có

On était six donc tu peux pas avoir une conversation.

There were six of us so you can't have a conversation.

Chúng ta có 6 người vậy nên cậu không thể chỉ nói chuyện hội thoại hai người được.

4. Pour/ For, in order to: để mà, để...

J'apprends le français pour aller faire mes études en France.
I'm learning French in order to going study in France.

....A suivre...To be continued....

Chúc cả nhà học tốt nha! Bon courage! Try your best!
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.