Gia sư Tiếng Pháp

Tư vấn học TIẾNG PHÁP

Hotline:
090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Bon poisson d'avril

Le 1er avril 2014: Bon poisson d'avril !!!!

"-Quand les gens mentent-ils?
-Hum, voyons voir... lorsqu'ils veulent protéger quelque chose? L'honneur de quelqu'un, sauver les apparences, ou les liens avec d'autres personnes..."

"-Khi nào thì người ta nói dối?
- Hmm, xem nào... Khi họ muốn bảo vệ thứ gì chăng? Danh dự của ai đó, thể diện, hay mối quan hệ với người khác..."

Vocabulaire:
- Mentir: Nói dối => Le mensonge: Lời nói dối
- Protéger: Bảo vệ => nom: La protection
- L'honneur: Danh dự
- Sauver les apparences: giữ thể diện
- Le lien: Mối liên hệ, mối quan hệ
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.